Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Praktijk Sylvia Verdoold

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.2 Praktijk Sylvia Verdoold: de eenmanszaak Praktijk Sylvia Verdoold, gevestigd te Stolwijk en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 84004444.

1.3 Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, dan wel zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger, die een overeenkomst met Praktijk Sylvia Verdoold is aangegaan of wenst aan te gaan.

1.4 Diensten: alle diensten met betrekking begeleiding, coaching en ontwikkeling op het gebied van  orthomoleculaire therapie, leefstijl- en voedingsadvies en aanverwant (druk)werk. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.

1.5 Overeenkomst: iedere overeenkomst, evenals (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan, met als doel Praktijk Sylvia Verdoold diensten te laten verrichten in opdracht of ten behoeve van de cliënt.

1.6 Partijen: Praktijk Sylvia Verdoold en de cliënt samen.

1.7 Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Praktijk Sylvia Verdoold gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing wanneer er uit een overeenkomst een vervolgovereenkomst voortvloeit.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop- of leverings)voorwaarden van de cliënt en/of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst, prevaleren de afspraken uit de overeenkomst.

2.5 De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Praktijk Sylvia Verdoold is van toepassing. Praktijk Sylvia Verdoold heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en aan te vullen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Praktijk Sylvia Verdoold zal de cliënt per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van algemene voorwaarden.

2.6 Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat de cliënt op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de aangekondigde wijziging(en), heeft de cliënt het recht de overeenkomst met Praktijk Sylvia Verdoold te ontbinden.

2.7 Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

2.8 Indien Praktijk Sylvia Verdoold op eigen initiatief ten gunste van de cliënt afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de cliënt nimmer enige rechten aan ontleend worden.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Aanbiedingen van Praktijk Sylvia Verdoold zijn vrijblijvend. Praktijk Sylvia Verdoold zal in haar aanbod aangeven welke diensten worden aangeboden, de daarbij behorende middelen en welke bedragen de cliënt verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod. Kennismakingsgesprekken met Praktijk Sylvia Verdoold zijn vrijblijvend en duren maximaal 30 minuten.

3.2 Een aanbod kan gebaseerd zijn op de door de cliënt verstrekte gegevens. Indien na het aanbod blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, heeft Praktijk Sylvia Verdoold het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen. Praktijk Sylvia

Verdoold is niet verplicht de juistheid van de door de cliënt of derden verstrekte informatie te toetsen.

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Praktijk Sylvia Verdoold niet tot het verrichten van een gedeelte van de genoemde diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.4 Praktijk Sylvia Verdoold kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de cliënt begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.

3.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige dienstverlening.

 

Artikel 4. Doorverwijzing en totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Praktijk Sylvia Verdoold is direct toegankelijk. De cliënt kan zonder schriftelijke verwijzing van een (huis-)arts of specialist bij Praktijk Sylvia Verdoold terecht. Praktijk Sylvia Verdoold behoudt zich het recht voor om de cliënt naar een arts of specialist door te verwijzen indien zij dit nodig acht. Wanneer de cliënt is verwezen door een specialist zal er bij de start en afronding van een traject een rapportage aan de huisarts of verwijzer worden gestuurd. Indien de cliënt hiertegen bezwaar heeft, kan de cliënt dit tijdens het eerste consult aangeven bij Praktijk Sylvia Verdoold.

4.2 De overeenkomst tussen partijen komt tot stand nadat de cliënt de door Praktijk Sylvia Verdoold gedane aanbieding heeft geaccepteerd.

4.3 Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Praktijk Sylvia Verdoold of zodra Praktijk Sylvia Verdoold met de uitvoering is begonnen, voor haar bindend.

4.4 Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Wijzigingen kunnen met zich meebrengen dat overeengekomen termijnen binnen de overeenkomst door Praktijk Sylvia Verdoold worden overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.

4.5 Partijen behouden zich te allen tijde het recht voor om de behandeling te beëindigen indien de behandeling niet tot de gewenste resultaten leidt of als er sprake is van een onprettige behandelrelatie. De partijen stellen elkaar hiervan tijdig op de hoogte.

 

Artikel 5. Verplichtingen van de cliënt

5.1 De cliënt is gehouden alle informatie en gegevens, welke Praktijk Sylvia Verdoold naar haar oordeel nodig heeft voor het correct, volledig, veilig en ononderbroken uitvoeren van de overeenkomst tijdig, in gewenste vorm en op gewenste wijze aan Praktijk Sylvia Verdoold te verstrekken. Dit geldt ook voor het tijdig aanleveren van ingevulde vragenlijsten aan Praktijk Sylvia Verdoold.

5.2 Praktijk Sylvia Verdoold heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de cliënt aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

5.3 De cliënt is gehouden Praktijk Sylvia Verdoold onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

5.4 De cliënt mag aan de adviezen en dienstverlening van Praktijk Sylvia Verdoold hoge eisen stellen, maar de cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem/haar aan Praktijk Sylvia Verdoold ter beschikking gestelde gegevens en informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare gegevens en informatie.

5.5 De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor:

 • het gebruik van de dienstverlening van Praktijk Sylvia Verdoold en voor de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis/handelingen zoals opgedaan tijdens trajecten van Praktijk Sylvia Verdoold;
 • het behalen van de door de cliënt beoogde doelstellingen en resultaten;
 • het in acht nemen van (veiligheids)instructies en voorzorgsmaatregelen.

5.6 De cliënt is verplicht de gegevens uit de eventueel ontvangen documenten/bescheiden te allen tijde door te lezen en te controleren op eventuele onjuistheden of onvolledigheden.

 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Praktijk Sylvia Verdoold bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd.

6.2 Praktijk Sylvia Verdoold zal haar diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Praktijk Sylvia Verdoold heeft echter een inspanningsverplichting ten aanzien van geleverde diensten en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. Praktijk Sylvia Verdoold kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen naar aanleiding van een door haar gegeven advies, begeleiding en/of traject.

6.3 Praktijk Sylvia Verdoold spant zich naar alle redelijkheid in om de gegevens die Praktijk Sylvia Verdoold voor de cliënt opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen, in overeenstemming met de geldende wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

6.4 Praktijk Sylvia Verdoold is gerechtigd, zonder uitdrukkelijk toestemming van de cliënt, de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden, indien dit naar het oordeel van Praktijk Sylvia Verdoold wenselijk is. Deze derden zullen na het oordeel van Praktijk Sylvia Verdoold beschikken over eenzelfde kwaliteiten. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

6.5 Termijnen waarbinnen de dienstverlening wordt uitgevoerd, zijn slechts als indicatief te beschouwen en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijk termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Praktijk Sylvia Verdoold op en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.

6.6 Consulten binnen trajecten, zoals Het starttraject en Het kerngezondtraject worden in gezamenlijk overleg tussen partijen gepland. Na elke consult wordt een nieuw gesprek ingepland tot het maximum aantal consulten is bereikt. Daarna wordt het traject als voltooid en afgerond beschouwd. Het starttraject bevat een screening, inclusief gezondheidsplan en één supportconsult. Na het starttraject kan de cliënt besluiten om het vervolgtraject, Het kerngezonde traject, te starten. Dit traject bestaat uit vier vervolgconsulten (elke maand één consult).

6.7 De cliënt kan voor trajecten (gezondheids)gegevens en andere informatie van Praktijk Sylvia Verdoold ontvangen. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het veilig gebruik van deze gegevens/informatie en het bewaren daarvan.

 

Artikel 7. Verplaatsen van consulten

7.1 Indien de cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijd bij een consult van Praktijk Sylvia Verdoold aanwezig te zijn, dient hij/zij Praktijk Sylvia Verdoold hiervan zo spoedig mogelijk, en minimaal 24 uur voor de desbetreffende afspraak, op de hoogte te stellen.

7.2 Indien de cliënt verhindering niet minimaal 24 uur voor het desbetreffende consult kenbaar maakt aan Praktijk Sylvia Verdoold, zal het consult worden omgezet in een e-mailconsult, zonder enig recht van de cliënt op restitutie of korting. Indien de cliënt geen gebruik wenst te maken van het emailconsult, vervalt het consult.

 

Artikel 8. Termijnen

8.1 Overeengekomen termijnen in de overeenkomst waarbinnen de dienstverlening wordt uitgevoerd, zijn slechts indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

8.2 Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn door Praktijk Sylvia Verdoold dient de cliënt Praktijk Sylvia Verdoold in gebreke te stellen, waarbij Praktijk Sylvia Verdoold alsnog een redelijk termijn wordt geboden om de dienstverlening uit te voeren. Praktijk Sylvia Verdoold is nimmer gehouden tot enige vergoeding van hieruit voortvloeiende schade.

8.3 Indien de cliënt informatie en/of gegevens dient aan te leveren die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de cliënt deze informatie en/of gegevens aan Praktijk Sylvia Verdoold heeft verstrekt.

 

Artikel 9. Prijzen en tarieven

9.1 Alle prijzen die Praktijk Sylvia Verdoold hanteert zijn in euro’s, vrijgesteld van btw en exclusief overige kosten, zoals andere overheidsheffingen, reis-, verzend-, bezorg-, transport- en administratiekosten en kosten van derden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

9.2 Praktijk Sylvia Verdoold heeft het recht om haar prijzen tussentijds aan te passen, indien zij dit nodig acht. Indien de prijzen van de aangeboden diensten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de cliënt gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van wet- en regelgeving is hierbij uitgesloten.

 

Artikel 10. Zorgverzekering en vergoedingen

10.1 Praktijk Sylvia Verdoold werkt contractvrij. De cliënt betaald zelf de rekening en declareert deze zelf bij zijn/haar zorgverzekering. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt om de factuur (tijdig) in te dienen bij zijn/haar zorgverzekeraar. Alle gevolgen voor het niet (tijdig) indienen van de factuur bij de zorgverzekeraar komt voor rekening en risico van de cliënt.

10.2 De cliënt dient de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar goed door te lezen en op de hoogte te zijn van de mate van vergoeding.

Praktijk Sylvia Verdoold raadt aan de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar goed door te lezen om te controleren of  de vergoeding in de verzekering is opgenomen.

10.4 Alle gemaakte kosten die verband houden met het leefstijladvies,, zoals geadviseerde suppletie, vallen buiten de eventuele vergoeding van de zorgverzekeraar komen voor rekening en risico van de cliënt.

 

Artikel 11. Betaling en incasso

11.1 Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

11.2 Praktijk Sylvia Verdoold behoudt zich te allen tijde het recht voor om (volledige) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de cliënt te verlangen.

11.3 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op.

11.4 Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

11.5 Bij niet tijdige of niet volledige betaling is Praktijk Sylvia Verdoold gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel middels schriftelijke verklaring te ontbinden.

11.6 Bij niet tijdige of niet volledige betaling zal de cliënt eerste een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullend termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt aangeboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, voordat de cliënt in verzuim is.

11.7 Wanneer na de schriftelijke ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, geen betaling volgt, is de cliënt in verzuim. Praktijk Sylvia Verdoold heeft vanaf dat moment het recht om wettelijke rente en (buiten)gerechtelijke incassokosten bij de cliënt in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt voor consumenten berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).

 • 15% over de eerste € 2.500,-, met een minimum van € 40,- 10% over de volgende € 2.500,-
 • 5% over de volgende € 5.000,- 1% over de volgende € 190.000,-
 • 0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-
  • De door de cliënt gedane betalingen worden door Praktijk Sylvia Verdoold ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
  • In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de cliënten, voor zover de dienstverlening ten behoeve van de gezamenlijke cliënten zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur.

 

Artikel 12. Betalingsonmacht

12.1 Praktijk Sylvia Verdoold is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop cliënt:

 • in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt;
 • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 • door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 • onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 • anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest.

 

Artikel 13. Opschorting, ontbinding

13.1 Praktijk Sylvia Verdoold heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de cliënt volledig zijn voldaan, indien (1) de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien Praktijk Sylvia Verdoold kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de cliënt zijn/haar verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de cliënt bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.

13.2 Praktijk Sylvia Verdoold is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerste lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.

13.3 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.

13.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Praktijk Sylvia Verdoold op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

13.5 Praktijk Sylvia Verdoold behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de cliënt of derden.

 

Artikel 14. Overmacht

14.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die Praktijk Sylvia Verdoold niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Praktijk Sylvia Verdoold kan worden verlangd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte van haarzelf of ingeschakelde derden, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, overheidsmaatregelen, tekortkomingen van door Praktijk Sylvia Verdoold ingeschakelde derden, vertragingen onderweg, epidemieën, pandemieën en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming, dan is Praktijk Sylvia Verdoold gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld van Praktijk Sylvia Verdoold en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van Praktijk Sylvia Verdoold.

14.3 In geval van overmacht zal Praktijk Sylvia Verdoold zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing.

14.4 Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van Praktijk Sylvia Verdoold gedeeltelijk zijn nagekomen of zij deze zal kunnen nakomen, is Praktijk Sylvia Verdoold gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte te factureren. De cliënt is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

14.5 Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste 30 dagen heeft geduurd of blijvend van aard is, mogen beide partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

 

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten

15.1 Praktijk Sylvia Verdoold behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij ontwikkelt, gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.  15.2 Het is de cliënt uitdrukkelijk verboden de producten, bedoeld in het vorige lid, waaronder begrepen maar niet beperkt tot adviezen, begeleiding, therapieën, coaching en/of andere geestesproducten en de daarbij behorende middelen zoals e-books en/of werkboeken, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken, te bewerken, te verwerken of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de dienstverlening van Praktijk Sylvia Verdoold. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van Praktijk Sylvia Verdoold aan de cliënt.

15.3 De rechten van intellectueel eigendom welke Praktijk Sylvia Verdoold in licentie gebruikt, mag de cliënt nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

15.4 De cliënt garandeert dat de door hem/haar verstrekte informatie, gegevens, afbeeldingen en teksten in het kader van de overeenkomst vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart Praktijk Sylvia Verdoold tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.

15.5 De inhoud van de website van Praktijk Sylvia Verdoold waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Sylvia Verdoold of haar licentiegevers en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is gebruikers van de website uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van Praktijk Sylvia Verdoold.

15.6 Na het einde van de overeenkomst hebben noch de cliënt noch Praktijk Sylvia Verdoold jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte informatie en gegevens, behoudens de wettelijk gestelde bewaarplicht.

15.7 De cliënt is bij overtreding van de bepalingen in dit artikel gehouden alle door Praktijk Sylvia Verdoold en derden geleden schade volledig te vergoeden.

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid en vrijwaring

16.1 Indien de cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van Praktijk Sylvia Verdoold, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Praktijk Sylvia Verdoold voor enkel en alleen de directe schade, beperkt tot maximaal het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Praktijk Sylvia Verdoold gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het eigen risico van Praktijk Sylvia Verdoold onder die verzekering.

16.2 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt krachtens het in het eerste lid van dit artikel bedoelde aansprakelijkheidsverzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

16.3 Praktijk Sylvia Verdoold is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Praktijk Sylvia Verdoold aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Praktijk Sylvia Verdoold kan worden toegekend;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
  • Aansprakelijkheid van Praktijk Sylvia Verdoold voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
  • Praktijk Sylvia Verdoold is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door:
 • het niet voldoen door de cliënt aan de in deze algemene voorwaarden opgenomen verplichtingen;
 • een overmachtsituatie zoals bedoeld in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;
 • aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de cliënt zijn verstrekt;
 • het ontbreken van informatie / gegevens of het verloren gaan van informatie / gegevens die Praktijk Sylvia Verdoold aan de cliënt heeft geleverd;
 • gebruik van de diensten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is;
 • het niet of verkeerd opvolgen van adviezen en/of instructies van Praktijk Sylvia Verdoold door de cliënt en/of derden;
 • handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van de dienstverlening van Praktijk Sylvia Verdoold. De cliënt blijft te allen tijde verantwoordelijk voor gemaakte keuzes;
 • psychische problematiek, gezondheidsklachten en/of lichamelijke klachten naar aanleiding van de dienstverlening van Praktijk Sylvia Verdoold. Dergelijke klachten dienen te allen tijde direct aan Praktijk Sylvia Verdoold kenbaar te worden gemaakt;
 • fouten c.q. storingen in gebruikte apparatuur en/of programmatuur;
 • een langere uitvoeringstermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke oorzaak daaraan ten grondslag ligt;
 • diefstal, vermissing of het verloren gaan van persoonlijke eigendommen van de cliënt tijdens de dienstverlening;
 • schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie en/of gegevens van Praktijk Sylvia Verdoold;
 • schending van intellectuele eigendomsrechten doordat de cliënt inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen;
 • fouten en/of tekortkomingen van ingeschakelde derden.
  • Alle vorderingen uit hoofde van de overeenkomst en/of jegens Praktijk Sylvia Verdoold verjaren door het enkele verloop van 12 maanden.
  • Praktijk Sylvia Verdoold is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. De cliënt zal Praktijk Sylvia Verdoold vrijwaren en schadeloosstellen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.
  • Praktijk Sylvia Verdoold heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de cliënt ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van haar dienstverlening. 9 Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid van Praktijk Sylvia Verdoold en indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

 

Artikel 17. Vertrouwelijkheid

17.1 Wanneer partijen kennisnemen van gegevens van de andere partij waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, maken zij deze gegevens op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving tot bekendmaking verplicht, indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst, indien Praktijk Sylvia Verdoold toestemming heeft gekregen van de cliënt of indien Praktijk Sylvia Verdoold voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

17.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid.

17.3 Praktijk Sylvia Verdoold conformeert zich te allen tijde aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals opgenomen in de privacyverklaring van Praktijk Sylvia Verdoold, te raadplegen via de website van Praktijk Sylvia Verdoold.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht, klachten en bevoegde rechter

18.1 Alle gevallen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Praktijk Sylvia Verdoold is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van partijen zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

18.2 Indien de cliënt een klacht heeft over de dienstverlening van Praktijk Sylvia Verdoold, dient de cliënt dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Praktijk Sylvia Verdoold.

18.3 Voor eventuele klachten over de dienstverlening van Praktijk Sylvia Verdoold kan de cliënt zich ook wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn in Amersfoort. De secretaris van die Commissie contactpersoon.

18.4 Na kennisname en bespreking van de klacht met de cliënt zal Praktijk Sylvia Verdoold zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

18.5 Iedere partij heeft tevens het recht zich te wenden tot De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Praktijk Sylvia Verdoold is gevestigd, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen en zolang het geschil niet is voorgelegd aan een onafhankelijk klachtenbureau.

18.6 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.

Laat voeding en leefstijl je medicijn zijn.Neem de controle over je eigen gezondheid en je hormonen.