Algemene voorwaarden

ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.
Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

VERWIJZING
praktijk Sylvia Verdoold is direct toegankelijk. Je kan zonder schriftelijke verwijzing van een (huis-)arts of specialist bij de praktijk terecht. De diëtist behoudt zich het recht voor je naar een arts of specialist te verwijzen indien zij dit nodig acht.

ZORGVERZEKERAARS
Praktijk Sylvia Verdoold werkt contractvrij. U krijgt alsnog uw vergoeding, maar er zit wel een verschil in: Wanneer de diëtist WEL contracten heeft, wordt de rekening direct naar de zorgverzekeraar gestuurd en krijgt u achteraf de rekening van uw (eventueel nog openstaande) eigen risico, Wanneer de diëtist GEEN contracten heeft, betaalt u zelf de rekening en declareert deze achteraf bij uw zorgverzekeraar; als uw eigen risico al op is, krijgt u ongeveer 30-70% van het bedrag terug.

VERGOEDINGEN
Dieetbegeleiding wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Er geldt een eigen risico voor ziektekosten. Dit houdt in dat de eerste, minimaal 385 euro, medische kosten voor eigen rekening zijn. Dit geldt voor iedereen ouder dan 18 jaar. Het eigen risico wordt op de cliënt verhaalt. De diëtist valt in de meeste gevallen onder dit eigen risico.

De huidige vergoeding bedraagt 180  minuten (3 klokuren) per kalenderjaar, Indien nodig kan je bij een aanvullende verzekering vaak extra uren dieetadvisering vergoed krijgen. Raadpleeg de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar om te controleren of dieetadvisering in de eventuele aanvullende verzekering is opgenomen

Wanneer er nog consulten worden afgenomen, na het gebruiken van de 180 minuten en eventuele uren uit de aanvullende zijn de kosten voor jezelf.

Alle gemaakte kosten die verband houden met dieetadvisering en buiten de eventuele vergoeding van de zorgverzekering vallen moeten door de cliënt zelf te worden voldaan. Denk hierbij aan de geadviseerde suppletie.

TE LAAT AFMELDEN/NIET KOMEN OPDAGEN
Indien je de afspraak niet bent nagekomen of niet tijdig hebt afgezegd, zijn de kosten van het consult voor eigen rekening. Indien een afspraak niet is nagekomen dan geldt het volledige tarief voor de gereserveerde tijd. De kosten worden doorgaans niet vergoed door de zorgverzekeraar. Tijdig afmelden is uiterlijk 24 uur (een volledige werkdag) voor de afspraak. Afzegging dient persoonlijk, via email of via de telefoon, eventueel ingesproken op de voicemail te worden gedaan.

BEËINDIGING BEHANDELING
De diëtist en cliënt behouden zich ten alle tijden het recht voor om de behandeling te beëindigen indien de behandeling niet tot de gewenste resultaten leidt of er sprake is van een onprettige behandelrelatie. De partijen stellen elkaar hiervan tijdig op de hoogte.

TARIEVEN
Praktijk Sylvia Verdoold hanteert het   volgende uurtarief: 75,05 euro

DUUR VAN CONSULT
De duur voor een consult is gebaseerd op de consulttijd en de tijd voor het opstellen en/of wijzigen van het dieetplan. Voor het eerste consult wordt 60 minuten consulttijd, 30 minuten voor het opstellen van het dieetadvies en 15 minuten voor het opstellen van het leefstijladvies gerekend. Ieder vervolgconsult duurt 30 of 15  minuten. Cliënten mogen hiernaast tot redelijke frequentie vragen stellen via email, WhatsApp of telefoon.

DECLARATIE EN BETALING
Het verschuldigde bedrag zal direct na het consult te worden voldaan. De client ontvangt vervolgens via de email een factuur. De client is zelf verantwoordelijk voor het declareren bij de zorgverzekeraar

Wanneer het verschuldigde bedrag niet voldaan kan worden tijdens het consult, zal de factuur binnen de gestelde termijn van 14 dagen door de cliënt te worden voldaan.

TE LAAT BETALEN
Er zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2de betalingsherinnering/ de eerste aanmaning zal de vordering worden verhoogd met €5,00 administratiekosten, bij de laatste aanmaning met €10,00. Als de cliënt in gebreke blijft zullen alle kosten die verband houden met de inning van het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht bij de cliënt. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau.

RAPPORTAGE AAN HUISARTS OF VERWIJZER
Wanneer de client is verwezen door een specialist zal er bij start en afronding van het traject een rapportage aan je huisarts of verwijzer worden gestuurd. Indien je hier bezwaar tegen hebt kan je dat tijdens het eerste consult aangeven.

AANSPRAKELIJKHEID
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging door de cliënt van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

Het voorgeschreven advies is vanuit praktijk Sylvia Verdoold geschreven. Andere diëtistenpraktijken waar Sylvia Verdoold mee samenwerkt hebben geen aansprakelijkheid op de adviezen die vanuit haar eigen praktijk zijn voorgekomen.

IDEEËN EN KLACHTEN
Praktijk Sylvia Verdoold heeft deskundigheid en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Goede ideeën zijn welkom en kan je per e-mail of post delen. Mocht je een klacht hebben, probeer deze dan eerst te bespreken met Sylvia. Misschien kom je er samen wel uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je bij jouw behandeling anders wilt. Het beste kan je hiervoor een aparte afspraak maken, zodat we ook de tijd hebben om de klacht te bespreken. Streven is om samen te zoeken naar een bevredigende oplossing. Een klachtbespreking wordt niet gefactureerd. Je krijgt binnen 14 dagen een reactie op je idee of klacht.

KLACHTENCOMMISSIE
Indien je er niet met de diëtist samen uitkomt, dan kan je contact opnemen met de afdeling Informatie en Klachtenopvang van een Zorgbelangorganisatie (voor adressen en telefoonnummers van een afdeling bij jou in de buurt zie www.zorgbelang-nederland.nl.

Heb je een ernstige klacht en wil je daarover een uitspraak van de Klachtencommissie waaronder de diëtist valt, dan kan je je klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn in Amersfoort. De secretaris van die Commissie is je contactpersoon. Hier kan je terecht met vragen over het indienen van een klacht.

De Klachtencommissie behandelt geen klachten of eisen over aansprakelijkheid. De Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn is onpartijdig. De Klachtencommissie kan je klacht pas echt gaan behandelen als je deze commissie schriftelijk op de hoogte stelt van je klacht. De afdeling Informatie en Klachtenopvang kan je, als je dat wilt, helpen bij het opstellen van deze brief. Binnen twee weken na ontvangst van je brief krijg je antwoord van de secretaris van de Klachtencommissie.

Hij zal je om te beginnen melden of je klacht in behandeling kan worden genomen. De diëtist over wie je klaagt moet namelijk lid zijn van de beroepsvereniging* of zich hebben aangesloten bij de Klachtencommissie, en je klacht moet niet gaan over een schadevergoeding. De secretaris zal je ter ondertekening een machtigingsformulier toesturen. Hiermee geef je de organisatie toestemming contact op te nemen met degene over wie je een klacht hebt en – indien het tot een behandeling van je klacht door de Klachtencommissie komt- je medische gegevens op te vragen. De diëtist zal door de secretaris worden gevraagd de secretaris een schriftelijke reactie te geven op je klacht. De secretaris zal vervolgens proberen door bemiddeling tot een bevredigende oplossing te komen met jou en de diëtist. Als bemiddeling door de secretaris niet

MATERIALEN VAN DIETISTENPRAKTIJK SYLVIA VERDOOLD
De diëtist ondersteunt uw behandeling met schriftelijke adviezen en er kan worden gebruikt gemaakt van ondersteunend voorlichtingsmateriaal dat aan je wordt verstrekt. Diëtistenpraktijk Sylvia Verdoold is de enige met het copyright op de eigen materialen van Diëtistenpraktijk Sylvia Verdoold.
Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om het materiaal van Diëtistenpraktijk Sylvia Verdoold te vermeerderen en/ of aan derden te verstrekken mits je hier toestemming voor heeft verkregen van Diëtistenpraktijk Sylvia Verdoold.

PRIVACY
Je privacy wordt gerespecteerd door Diëtistenpraktijk Sylvia Verdoold. De diëtist is daarnaast gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Diëtistenpraktijk Sylvia Verdoold handelt conform deze wet.

Laat voeding en leefstijl je medicijn zijn.Neem de controle over je eigen gezondheid en je hormonen.