Privacy Policy

Privacy- en cookieverklaring Praktijk Sylvia Verdoold

Praktijk Sylvia Verdoold respecteert jouw privacy en zal jouw persoonsgegevens op een veilige en
zorgvuldige manier verwerken, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder
de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent onder andere dat Praktijk Sylvia
Verdoold:

• duidelijk vermeldt met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt, via deze
privacyverklaring;
• de verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn
voor legitieme doeleinden;
• je eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in
gevallen waarin je toestemming is vereist;
• passende beveiligingsmaatregelen neemt om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook
eist van partijen die in opdracht van Praktijk Sylvia Verdoold persoonsgegevens verwerken;
• je recht respecteert om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te
corrigeren of te verwijderen, voor zover Praktijk Sylvia Verdoold hiertoe verplicht is.
Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is Praktijk Sylvia Verdoold, gevestigd te
(2821 ZP) Stolwijk, aan de Poldertocht 1 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 84004444. De rechtsgeldig vertegenwoordiger betreft mevrouw S.
Verdoold.

Heb je vragen over je privacy? Neem dan contact op met Praktijk Sylvia Verdoold via
info@sylviaverdoold.nl. Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens
kan je terecht op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Persoonsgegevens
Praktijk Sylvia Verdoold verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG. Onder
persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Indien de persoonsgegevens de gegevens
van een persoon jonger dan 16 jaar zijn, dan is redelijkerwijze toestemming van de ouder(s) of
voogd(en) vereist voor aanpassing, verwijdering of anderszins de verwerking van persoonsgegevens.
Als je ervan overtuigd bent dat Praktijk Sylvia Verdoold zonder toestemming persoonlijke gegevens
heeft verzameld van minderjarigen, neem dan contact op met Praktijk Sylvia Verdoold. Deze
gegevens zullen dan worden verwijderd.

Praktijk Sylvia Verdoold verwerkt jouw persoonsgegevens indien je deze gegevens actief aan Praktijk
Sylvia Verdoold verstrekt. Praktijk Sylvia Verdoold verwerkt jouw gegevens op basis van de
toestemming die je hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die je met Praktijk Sylvia Verdoold
hebt gesloten, als dit noodzakelijk is om gerechtvaardigde belangen van Praktijk Sylvia Verdoold te
behartigen of op grond van een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op
een wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen waarvoor ze zijn verkregen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Praktijk Sylvia Verdoold?
Communicatie
Wanneer je contact opneemt met Praktijk Sylvia Verdoold, bijvoorbeeld via het contactformulier op de
website, kunnen jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer en/of jouw bericht worden verwerkt. Deze
gegevens worden verwerkt om je zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van je
vragen en verzoeken.
Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.
Dossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Praktijk Sylvia Verdoold een dossier aanlegt (op
grond van de WGBO). Jouw dossier kan algemene persoonsgegevens (zoals je voor- en achternaam,
adresgegevens, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer), verzekeringsgegevens, gegevens
over je gezondheid en gegevens over uitgevoerde behandeling en onderzoeken bevatten. Praktijk
Pagina 2 van 4

Sylvia Verdoold gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke en medische gegevens en heeft ook een
wettelijke geheimhoudingsplicht met betrekking tot deze gegevens. Deze geheimhouding wordt ook
aan derden opgelegd. Onbevoegden hebben geen toegang tot deze gegevens.
De gegevens uit jouw dossier kunnen ook worden gebruikt voor de volgende doeleinden: financiële
administratie (het opstellen van een factuur en indien je de factuur niet tijdig voldoet, een
incassotraject starten), voor het informeren van een laboratorium, apotheek of leverancier om
producten te kunnen bestellen/leveren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien Praktijk
Sylvia Verdoold vanwege een andere reden gebruik wil maken van persoonsgegevens uit jouw
dossier, zal Praktijk Sylvia Verdoold altijd expliciet om jouw toestemming vragen.
Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting/ uitvoering van de overeenkomst.

Klachten
Wanneer je een klacht hebt over de dienstverlening van Praktijk Sylvia Verdoold, kunnen jouw naam,
e-mailadres en/of telefoonnummer worden verwerkt. Deze gegevens verwerkt Praktijk Sylvia Verdoold
om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen gedurende de overeenkomst.
Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De persoonsgegevens die Praktijk Sylvia Verdoold verwerkt, worden niet langer bewaard dan
noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden
verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard tot de wettelijke bewaartermijn. De bewaartermijn
van het dossier is 20 jaar (op grond van de WGBO), vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging in
het dossier heeft plaatsgevonden, tenzij er een andere wettelijke bewaartermijn is, als dit noodzakelijk
is voor goede hulpverlening of als de gegevens van groot belang zijn voor iemand anders. Voor
facturen en financiële administratie geldt, ten behoeve van de wettelijke administratieplicht van de
Belastingdienst, een bewaartermijn van 7 jaar. Na deze periode worden de gegevens verwijderd of
geanonimiseerd. Cookies worden bewaard voor de duur van je browsersessie.
Persoonsgegevens delen aan derden/juridische openbaarmaking

Praktijk Sylvia Verdoold deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de
uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan boekhoudkundige en overige administratieve
verplichtingen of op grond van dwingende wet- en regelgeving. Deze derden zijn tot geheimhouding
verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst en/of wettelijke verplichting.

Praktijk Sylvia Verdoold zal informatie die wordt verzameld, gebruikt of ontvangen openbaar maken
indien vereist of toegestaan door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of een
vergelijkbare juridische procedure, wanneer openbaarmaking noodzakelijk is om de rechten van
Praktijk Sylvia Verdoold en/of derden te beschermen, jouw veiligheid of die van anderen te
beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op verzoeken van de overheid.

Praktijk Sylvia Verdoold zal met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van
Praktijk Sylvia Verdoold een verwerkersovereenkomst/geheimhoudingsverklaring afsluiten, om te
streven naar eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens.
Praktijk Sylvia Verdoold zal zich hiertoe na alle redelijkheid inspannen. Praktijk Sylvia Verdoold zal
persoonsgegevens nooit doorverkopen aan derden. Met de volgende derden kunnen (mogelijk) jouw
persoonsgegevens worden gedeeld:
• Cliëntenprogramma/software
• Boekhouder/boekhoudprogramma
• Betaaldiensten/systemen
• Telecommunicatie
• Webhosting/software
• Post- en bezorgdiensten
• Verzekeraar/ (huis)-arts / andere specialisten (bijvoorbeeld in geval van verwijzingen)

Geautomatiseerde besluitvorming
De persoonsgegevens waar Praktijk Sylvia Verdoold mee werkt worden altijd door een persoon
verwerkt. Praktijk Sylvia Verdoold neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of computersystemen.
Jouw rechten
Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens/jouw dossier:
• Het recht om geïnformeerd te worden (artikel 15 AVG)
• Het recht op toegang (artikel 15 AVG)
• Het recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
• Het recht om te wissen (artikel 17 AVG)
• Het recht om de verwerking te beperken (artikel 18 AVG)
• Het recht op gegevensportabiliteit (artikel 20, eerste lid onder a AVG)
• Het recht om bezwaar te maken (artikel 21 AVG)
• Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (artikel 18 AVG).

Om gebruik te maken van genoemde rechten kan je jouw verzoek sturen naar info@sylviaverdoold.nl.
Praktijk Sylvia Verdoold zal zo snel mogelijk jouw verzoek beoordelen en uiterlijk binnen 30 dagen.
Wanneer Praktijk Sylvia Verdoold niet aan jouw verzoek kan voldoen, laat Praktijk Sylvia Verdoold je
altijd weten waarom jouw verzoek is afgewezen. Praktijk Sylvia Verdoold is gerechtigd je identiteit te
verifiëren, door middel van het verzoeken om het vertonen van een geldig Nederlands
legitimatiebewijs, rijbewijs of paspoort, wanneer je een dergelijk verzoek indient. Maak in deze kopie je
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Praktijk Sylvia Verdoold wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies
Een cookie is een eenvoudig, klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt
meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van jouw computer, tablet of smartphone wordt
opgeslagen. In deze bestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek aan de website
weer kan worden herkend. Praktijk Sylvia Verdoold gebruikt noodzakelijke cookies.
Noodzakelijke cookies zijn nodig voor de technische werking van de website en gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen.
Geplaatste cookies*

Naam Aanbieder Bewaartermijn Functie Soort cookie
uncode_privacy[consent_types] sylviaverdoold.nl 1 jaar Deze cookie bepaalt of de bezoeker
het toestemmingsvenster voor cookies heeft geaccepteerd. noodzakelijk

uncodeAL.css sylviaverdoold.nl sessie Deze cookie bepaalt welk apparaat door de bezoeker wordt gebruikt.
Hierdoor kan de website zich aanpassen aan de optimale resolutie voor dat specifieke apparaat. noodzakelijk

uncodeAl.images sylviaverdoold.nl sessie Deze cookie bepaalt welk apparaat door de bezoeker wordt gebruikt.
Hierdoor kan de website zich aanpassen aan de optimale resolutie voor dat specifieke apparaat. noodzakelijk

uncodeAl.screen sylviaverdoold.nl sessie Deze cookie bepaalt welk apparaat door de bezoeker wordt gebruikt.
Hierdoor kan de website zich aanpassen aan de optimale noodzakelijk resolutie voor dat specifieke
apparaat.

webp_lossless_supported sylviaverdoold.nl permanent Deze cookie wordt gebruikt om
afbeeldingen in WebP-formaat op de website te implementeren. noodzakelijk

webp_lossy_supported sylviaverdoold.nl permanent Deze cookie wordt gebruikt om
afbeeldingen in WebP-formaat op de website te implementeren. noodzakelijk

* bovenstaande worden de belangrijkste cookies weergegeven. Afhankelijk van de privacy-instellingen van jouw browser toont de website
per pagina een wisselend aantal cookies. Je kan via de browser het plaatsen van cookies uitschakelen. Ook kan je aangeven dat bepaalde
cookies niet (meer) geplaatst mogen worden of de eerder opgeslagen informatie via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Social media buttons
Op de website van Praktijk Sylvia Verdoold zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te
kunnen promoten op sociale netwerken, zoals Instagram. Deze buttons werken door middel van
stukjes code die aangeleverd worden door de partijen zelf. Praktijk Sylvia Verdoold raadt aan de
privacyverklaringen van deze partijen goed door te lezen om te weten wat zij met jouw
persoonsgegevens doen die zij verwerken. Praktijk Sylvia Verdoold heeft daar geen invloed op.

Beveiliging
Praktijk Sylvia Verdoold neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt
passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan (artikel 32 AVG). De
website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding worden
gestuurd. (Medische) gegevens worden bewaard in een beveiligd cliëntensysteem. Alle
systemen/programma’s waar Praktijk Sylvia Verdoold mee werkt zijn beveiligd met een wachtwoord
en waar mogelijk met een tweestapsverificatie. Ook mobiele telefoons en computers zijn beveiligd met
een wachtwoord. Heb je toch het idee dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact op met Praktijk Sylvia Verdoold.

Aansprakelijkheid
Deze privacy- en cookieverklaring heeft enkel betrekking op persoonsgegevens die Praktijk Sylvia
Verdoold verwerkt ten behoeve van de in deze verklaring besproken punten. Praktijk Sylvia Verdoold
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de werking en/of inhoud van
websites of diensten van derden.

Wijziging in deze privacy- en cookieverklaring
Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 augustus 2023. Praktijk Sylvia
Verdoold heeft altijd het recht deze verklaring te wijzigen. Op de website van Praktijk Sylvia Verdoold
vind je altijd de meest recente versie. Indien een gewijzigde verklaring gevolgen heeft voor de wijze
waarop Praktijk Sylvia Verdoold jouw persoonsgegevens verwerkt, dan word je hiervan per e-mail op
te hoogte gebracht.